ANA SAYFA > KÜTÜPHANE > Taşeron Sözleşmesi

Taşeron Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR:

A-Bir tarafta Nokta İnşaat Mobilya Dekorasyon Ve Mühendislik Hizmetleri AŞ.(Aşağıdaki maddelerde Müteahhit Firma olarak anılacaktır.)


B-Diğer tarafta (Aşağıdaki maddelerde taşeron firma olarak anılacaktır ).


MADDE 2: İŞİN ADI


MADDE 3: İŞİN TANIMI:


MADDE 4:YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI:

Taşeron işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, 7/7583 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, 7/8602 sayılı yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Taşeronun çalıştıracağı personelin SSK girişleri işe başlamadan önce şantiye şefliğine bildirilecek ve daha sonra işe başlanacaktır. İşçi SSK giriş ve primler ile her türlü resmi harç ve vergiler taşerona aittir.MADDE 5: ÖDEMELER

1-Her cumartesi günü personel başı 100 TL. ödenecek.

2-Her ayın sonunda ölçüm yapılarak yapılan işin % 50 si bir sonraki ayın 25 inde % 40 nakit kalan miktar 30 ve 60 günlük senet olarak ödenecektir.

3-iş bitiminde kalan miktarın %30 u nakit kalan miktar ise 30, 60,90 ve 120 günlük vadeli sıralı senetlerle ödenecektir.


MADDE 6: İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ


MADDE 7: YAPILACAK İŞİN BİRİM FİYATI:

Taşeron firma işyerini görüp inceleyerek işi almıştır. Birim fiyata her türlü işçilik, makine, ekipman, işçi maaş ve SSK giderleri, vergiler, genel giderler, yatay ve düşey taşımalar ile KDV dahildir.


MADDE 8:TAŞERONUN SORUMLULUKLARI:

a-Taşeron, müteahhit firma şantiye şefliğinin belirttiği ve işin gerektirdiği miktarda teknik eleman, kalifiye usta, yardımcı eleman ve işçilerini işin başında bulundurmak zorundadır. Kontrollük birimi ve müteahhitlikçe, çalışması sakıncalı görülen elemanlar taşeron firma tarafından derhal işten çıkarılacaktır. Şantiyede onaysız ve evraksız personel çalıştırılmayacağından, taşeron firma personelinin işe girmeden önce tüm yasal işlemleri ve belgeleri tamamlanması zorunludur. Taşeron firma çalıştıracağı tüm personelin; SSK girişleri, güvenlik soruşturmaları ve belgelerinin bir suretini müteahhit firma genel müdürlüğüne ibraz edecektir.


b-Taşeron müteahhit firma şantiye şefliği tarafından hazırlanan iş programına uymakla yükümlüdür.

c-Taşeron kullanacağı tüm araç gereçleri ve bunlara ait sarf malzemelerini kendisi karşılayacaktır.

d-Taşeronun iş bu sözleşme gereğince imalat yaptığı süre içinde, mevcut diğer imalatlara ve üçüncü şahıslara zarar vermemeyi taahhüt etmiş olup; diğer imalatlara ve üçüncü kişilere zarar vermesi durumunda verdiği zarar miktarı hak edişinden kesilecektir.

e-Taşeron, sözleşmede yer alan, iş ile ilgili yapacağı imalatın her aşamasından tüm malzeme, nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan sorumludur.

f-Taşeron SSK bildirgelerini ve ödeme makbuzlarının bir suretini müteahhit şirket muhasebesine teslim edecektir.

g-Taşeron yapacağı işlerde �İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü� hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

h-Taşeron, bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur.

I-Taşeron yapacağı işin başlangıcından bitimine kadar inşaat alanında, şantiye sahasında, yasalar, tüzükler ve şartnamelerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır.

j-Taşeron, şantiyedeki çalışma sahasında bulunan tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan Taşeron tek başına sorumludur.

k-Ayrıca Taşeron çalışanlarının üçüncü kişilere vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur.

l-Müteahhit Firma, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz.


MADDE 9: MÜTEAHHİT FİRMANIN SORUMLULUKLARIa-Taşeronun ihtiyaç duyduğu malzemeleri zamanında temin edecektir.

b-Uygulama sırasında kullanılacak olan su, elektrik, vb. her türlü sarf malzemesi Müteahhit firma tarafından temin edilecektir.

c-Müteahhit firma sözleşmede belirtilen ödeme miktarlarına ve ödeme tarihlerine uyacaktır.

d-Müteahhit firma inşaat sahasını iş emniyeti ve iş güvenliği şartlarına uygun hazırlayarak taşerona teslim edecektir.


MADDE 10: İŞİN SÜRESİ

Taşeron işi, müteahhit firma genel müdürlüğünün hazırladığı iş programına paralel şekilde yapmakla yükümlüdür. Taşeron şantiyede bu iş programına göre eleman bulundurmak durumundadır. Taşeron firma hazırlanan programa ve şantiye şefliğinin ihtarlarına rağmen işi geciktirdiği ya da sözleşme şartlarına uymadığı takdirde müteahhit dilerse sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Bu durumda müteahhit firma taşeron tarafından yapılan imalatın metraj ölçümünü en geç 7 iş günü içerisinde yaparak en geç 15 iş günü 9.maddenin 3.fıkrasında belirtilen ödeme şeklinde hesap kapatılır. Ancak bu fıkrada belirtilen % 30 nakit de 120 günlük vade içerisinde evrakla ödenecektir.


MADDE 11: DEVİR YASAĞI

Taşeron bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu işi müteahhit ve işveren firmanın onayı olmadıkça hiçbir şart dahilinde, üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devir edemez. Aksi takdirde, müteahhit dilerse sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Bu maddeye aykırı olarak işin devri halinde, taşeron firmanın tüm hak edişi, müteahhit firmanın düzenleyeceği senetlerle hesap kesimi yapılır bu senetlerdeki miktar ve tarihler müteahhit firma tarafından tespit edilir.


MADDE 12: İŞİN FESHİ

Taşeron firmanın sözleşme kurallarına uymaması ve müteahhit firmanın talebi doğrultusunda işi yapmaması halinde, müteahhit tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir.


MADDE 13: ANLAŞMAZLIKLAR

İş bu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların hallinde Üsküdar Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.


MADDE 14: ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Taraflar 1.maddede beyan ettikleri adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ederek sözleşmenin 1.maddesinde yazılı adreslere tebligat kanunu 21.maddesine uygun şekilde yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.


MADDE 15: SON HÜKÜMLER

İş bu sözleşme ----------------tarihinde iki nüsha ve 16 madde olarak taraf iradeleri doğrultusunda hazırlanarak imza edilmiştir.


MADDE 16: ŞARTNAME EKTE SUNULMUŞTUR

TAŞERON FİRMA MÜTEAHHİT FİRMA